กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสื่อสารทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการ สู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ผ่าน "สื่อ” ซึ่งเป็นช่องทางในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารนั้นๆ โดยเครื่องมือ
ทางการประชาสัมพันธ์มีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งความสำเร็จในการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารทางการตลาดให้ประสบ
ความสำเร็จนั้น ขึ้นอยู่กับวางกลยุทธ์ และการเลือกใช้เครื่องมือทางด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
ลักษณะข้อมูลข่าวสาร , กิจกรรม และเงื่อนเวลาด้วย
                  ซึ่งบริษัท วีม คอมมูนิเคชั่น จำกัด มีการให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ ในหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การให้บริการ
ที่ปรึกษาและบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์แบบเป็นรายครั้ง หรือเป็นรายเดือน เพื่อร่วมสร้างสรรค์ผลงานด้าน
การประชาสัมพันธ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 
  ...
...

...
 
       
 
บริการด้านการบริหารและจัดกิจกรรมแถลงข่าวโดยทำหน้าที่ดำเนินการและจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการแถลงข่าว ได้แก่ เชิญสื่อมวลชนที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียมเอกสารข้อมูลข่าวสารการ
วางแผนกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ตลอดจนการกระจายข้อมูลไปสู่สื่อมวลชน
อย่างทั่วถึงและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเพื่อการเผยแพร่ข่าวสารสู่สาธารณชนและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ

 
       
       
 
บริการจัดการเชิญสื่อ เพื่อร่วมสัมภาษณ์และให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการทั้งในลักษณะ
ของการให้สัมภาษณ์แบบกลุ่ม Group Interview 4-5 สื่อ และการสัมภาษณ์เดี่ยว Exclusive Interview
ในลักษณะของการเชิญสื่อเป้าหมาย รวมสัมภาษณ์พิเศษ โดยให้บริการเป็นผู้ประสานงานผู้จัดเตรียม
การสัมภาษณ์ระหว่างสื่อมวลชนกับลูกค้า การเตรียมประเด็นถาม-ตอบ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
เพื่อให้ลูกค้าสำหรับใช้ในการให้สัมภาษณ์กับ สื่อมวลชนสาขาต่างๆ เพื่อที่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ตรง
ประเด็น และตอบรับการนำไปสู่การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อนั้นๆ ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ได้อย่างกระชับ เหมาะสม รวดเร็ว

 
 
   
  บริษัท วีม คอมมูนิเคชั่น จำกัด 2/3 ซอยสุโขทัย5(ซอยสุขโขทัย3เดิม) ถนนสุโขทัย
แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 668 3500 โทรสาร 02 668 3513
E-mail : info@weem.co.th