บริการด้านจัดการข้อมูลข่าวสารผ่าน ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Release ให้กับสื่อมวลชน โดยทำหน้าที่ในการ
กำหนดประเด็นข่าว การเขียนข่าวและจัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับสื่อมวลชน แขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า
และบริการของลูกค้า อาทิ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ และโทรทัศน์เพื่อให้สื่อมวลชน นำข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สินค้าและบริการไปแระจ่ายผ่านสื่อแต่ละประเภทสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

 
 

บริการด้านการจัดกิจกรรมพาสื่อมวลชน เยี่ยมชมโครงการหรือเยี่ยมกิจกรรม Press Tourโดยให้บริการตั้งแต่
การนำเสนอรูปแบบการให้บริการพาสื่อเยี่ยมชมสถานที่ตามความต้องการ รวมถึงการให้บริการด้านการบริหาร
จัดการเชิญสื่อ การประสานงานกับสื่อมวลชนในสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภาย ในและต่างประเทศ
ตลอดจนการจัดกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง สื่อมวลชน กับองค์กรธุรกิจ ผู้บริหาร และฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
 

บริการเขียนบทความในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมธุรกิจบริการให้เกิดความชัดเจนแก่สาธารณะชน
โดยทำหน้าที่ในการเขียนบทความ จัดหาภาพประกอบและจัดส่งบทความไปสู่สื่อมวลชน นอกจากนี้
ยังมีการให้บริการเขียนข่าวสารในเชิงบทความทางการตลาด (Advertorial) พร้อมกับบริการถ่ายภาพ
และออกแบบจัดหน้าข้อมูลข่าวสารสื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับใช้ในสื่อหนังสือพิมพ์ อาทิ หนังสือพิมพ์
นิตยสาร วารสาร ฯลฯ

 
 

บริการจัดทำ จัดเก็บ และสรุปข้อมูลข่าวสารด้านการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวมถึงการให้สัมภาษณ์
ของผู้บริหารและองค์กรที่นำเสนอผ่านสื่อมวลชนรวมถึงบริการวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับคู่แข่งทางธุรกิจ
โดยให้บริการสรุปข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจรายวันในลักษณะออนไลน์ Online News Clipping Services และทำสรุป
รายเดือนเป็นรูปเล่มจากการจัดเก็บเอกสารต้นฉบับจริง Monthly News Clipping Report

 
 

การให้บริการด้านการวางแผนและจัดการ เพื่อให้องค์กรธุรกิจ หรือผู้บริหารขององค์กร มีความสัมพันธ์อันดีกับ
สื่อมวลชนอย่างใกล้ชิด สม่ำเสมอในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้องค์กร ผู้บริหารสินค้าและบริการของลูกค้า
ได้รับความสนใจในแง่การนำเสนอข้อมูลข่าวที่ได้รับความเชื่อถือจากสื่อมวลชน อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
รูปแบบการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ให้กับระดับองค์กรในระยะยาวต่อไป

 
       
 
   
  บริษัท วีม คอมมูนิเคชั่น จำกัด 2/3 ซอยสุโขทัย5(ซอยสุขโขทัย3เดิม) ถนนสุโขทัย
แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 668 3500 โทรสาร 02 668 3513
E-mail : info@weem.co.th